รายงานสถิติ

สัดส่วนบัณฑิตที่มีในระบบ
สัดส่วนแต่ละคณะ

สัดส่วนบัณฑิตที่ลงทะเบียนในระบบแล้ว