Loading...

Image
วิธีการชำระเงิน
 
1. ตรวจสอบยอดชำระเงินได้ที่ ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
2. ชำระเงินได้ที่   ชื่อธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   เลขที่บัญชี 6603000321   ชื่อบัญชี งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕    บัญชี ประเภทกระแสรายวัน
3. ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
4. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน
5. สามารถติดตามสถานะการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินได้ที่ ตรวจสอบหลักฐานการชำระ